बोलके मन …

बोलके व्हावे मन हेमाझे सांगावे प्रेम तुझेनयनी रचले स्वप्न आजहोईल का पूर्ण ते भान माझे मला…

error: Content is protected !!